Potpuno DRUGAČIJI izgled: Bokeška ulica postaje PJEŠAČKA ZONA

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice ponovo je raspisala javni poziv za izvođenje radova na rekonstrukciji Bokeške ulice, u dijelu od Ulice Stanka Dragojevića do Njegoševe ulice, saopšteno je iz Glavnog grada.

“Javnim pozivom je obuhvaćeno izvođenje pripremnih i zemljanih radova, saobraćajne signalizacije, hidrotehničkih instalacija, atmosferske kanalizacije i elektro-tehničkih radova. Ulica će biti popločana granitnim kockama, dok će trotoari biti prekriveni kamenim pločama sa postojećim drvećem koje se nalazi u trotoaru sa obje strane ulice. Takođe, projektovane su i rampe za lica sa invaliditetom”, naveli su iz Glavnog grada.

Kako su podsjetili, Bokeška ulica je od kraja prošle godine zatvorena za saobraćaj u skladu sa namjerom Glavnog grada da se uži centar postepeno pretvori u pješačku zonu. Realizacijom ovog projekta jedna od najpoznatijih i najposjećenijih ulica u Podgorici, imaće adekvatnu namjenu tako što će dobiti potpuno novi izgled kao dio zone koji će koristiti isključivo pješaci.

Foto: podgorica.me

Ponude se mogu podnijeti neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica, kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 21.10.2020. godine do 13 sati.

“Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 21.10.2020. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo, na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica. Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju  postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda,a na prethodno objavljenom javnom pozivu nije bilo zainteresovanih ponuđača”, zaključili su iz Glavnog grada.

(podgorica.me)

Recent Posts