NBOCG najavio novi sistem tarifiranja osiguranja autoodgovornosti: Od prvog februara počinje primjena bonus-malus sistema

“Od prvog februara ove godine, počinje sa praktičnom primjenom Sistem tarifa premija osiguranja autoodgovornosti, što znači da se od ovog datuma počinje primjenjivati i bonus – malus sistem na sva novozaključena ili osiguranja koja se budu obnavljala (produžavala) za narednu godinu.” – saopštio je na današnjoj press konferenciji, održanoj u Biznis-press centru Prisma korporativnih komunikacija, Boris Šaban, izvršni direktor NBOCG.

Suština bonus malus – sistema je da ukoliko osiguranik nije imao podnijetih (prijavljenih) zahtjeva za naknadu štete u toku jednogodišnjeg perioda osiguranja od autoodgovornosti, bez obzira na datum nastanka štete,  smanjenje premije (bonus) iznosi 5% godišnje, a najviše 30% od premije osnovnog premijskog razreda. Ukoliko je bilo podnijetih (prijavljenih) zahtjeva za naknadu štete u toku jednogodišnjeg perioda osiguranja od autoodgovornosti, bez obzira na datum nastanka štete, povećanje premije (malus) zavisi od broja prijavljenih šteta, a najviše 210% od premije osnovnog premijskog razreda.

Sistem  smanjenja odnosno povećanja premije (bonus – malus) primjenjuje se na osnovu podataka Informacionog centra NBOCG ili na osnovu polise i potvrde društva za osiguranje koja sadrži podatke o prethodnom trajanju osiguranja i broju šteta koje su prijavljene u tom periodu, jedino ako nema podataka o osiguraniku u informacionom centru.

Bonus – malus sistem čini 13 premijskh razreda.

 

“Sistemom bonus-malus generalno se utiče na povećanje bezbjednosti u saobraćaju jer se stimuliše opreznije vožnja. Savjesni vozači će na ovaj način biti stimulisani a nesavjesni sankcionisani. Značaj početka primjene ovog sistema i u tome što se na ovaj način  preventivno djeluje  na smanjenje prevara u osiguranju jer se sankioniše prijavljivanje nepostojećih malih šteta kroz Evropski izvještaj. Inače, sistem bonus malus počeo je sa djelimičnom primjenom 01.02.2015 godine, od kada su svi osiguranici dobili po 5% popusta na premiju i svrastani u premijski razred PR6.” – zaključio je Šaban.

   

    PRiSMA-korporativne komunikacije,

    ovlaštena agencija za odnose sa javnošću NBOCG                                

Recent Posts