Kako do crnogorskog državljanstva

Način i uslovi sticanja i gubitka crnogorskog državljanstva regulisani su Zakonom o crnogorskom državljanstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 13/08).

STICANJE DRŽAVLJANSTVA

Crnogorsko državljanstvo stiče se:
1) porijeklom;
2) rođenjem na teritoriji Crne Gore;
3) prijemom;
4) po međunarodnim ugovorima i sporazumima.

 1. Sticanje crnogorskog državljanstva porijeklom

Crnogorsko državljanstvo porijeklom stiče dijete:
– čija su oba roditelja u trenutku njegovog rođenja crnogorski državljani;
– čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta crnogorski državljanin, a rođeno je u Crnoj Gori;
– čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta crnogorski državljanin, drugi je bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva ili je nepoznat, a rođeno je na teritoriji druge države;
– čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta crnogorski državljanin, a rođeno je na teritoriji druge države, ukoliko ostaje bez državljanstva.

– dijete rođeno na teritoriji druge države, čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta crnogorski državljanin, ako se do navršene 18. godine života podnese prijava za upis u matičnu knjigu rođenih i registar crnogorskih državljana, a nema državljanstvo drugog roditelja;
– lice koje je navršilo 18 godina života, čiji je jedan roditelj crnogorski državljanin, a drugi je državljanin druge države, ako do navršene 23. godine života podnese zahtjev za upis u registar crnogorskih državljana, a nema državljanstvo drugog roditelja;
– dijete u slučaju potpunog usvojenja, ako je jedan od usvojilaca crnogorski državljanin, a nema državljanstvo drugog usvojioca;

Ako je dijete starije od 14 godina života, za sticanje crnogorskog državljanstva potreban je i njegov pristanak.

 1. Sticanje crnogorskog državljanstva rođenjem na teritoriji Crne Gore

Crnogorsko državljanstvo stiče dijete rođeno ili nađeno na teritoriji Crne Gore, ako su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva ili ako dijete ostaje bez državljanstva.

 1. Sticanje crnogorskog državljanstva prijemom

Crnogorsko državljanstvo prijemom može steći lice koje, u skladu sa interesima Crne Gore, ispunjava uslove propisane u članovima 8 i 9, kome je shodno propisima Zakona o strancima odobreno stalno nastanjenje u Crnoj Gori, koje je najmanje 3 godine u braku sa državljaninom/kom Crne Gore i neprekidno boravi u Crnoj Gori najmanje 5 godina i kome je odobreno stalno nastanjenje u Crnoj Gori ili lice čiji bi prijem u državljanstvo predstavljao poseban interes za Crnu Goru;

Crnogorski iseljenik i član njegove porodice do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji mogu steći crnogorsko državljanstvo prijemom ako zakonito i neprekidno borave u Crnoj Gori najmanje dvije godine i ispunjavaju uslove iz člana 8. stav 1 tač.1, 4, 5, 7 i 8. Zakona o crnogorskom državljanstvu.

Crnogorsko državljanstvo prijemom stiče dijete, ako:
1) su oba roditelja stekla crnogorsko državljanstvo prijemom;
2) je jedan od roditelja stekao crnogorsko državljanstvo prijemom i ako sa njim zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori;
3) sa usvojiocem crnogorskim državljaninom, u slučaju nepotpunog usvojenja, zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori.

 1. Sticanje crnogorskog državljanstva po međunarodnim ugovorima i sporazumima

Crnogorsko državljanstvo može se steći na osnovu ratifikovanih međunarodnih ugovora ili sporazuma koje je zaključila Crna Gora.

Međunarodnim ugovorima i sporazumima iz stava 1 ovog člana može se ustanoviti dvojno državljanstvo.

Crna Gora do sada nema potpisanih i ratifikovanih ugovora o dvojnom državljanstvu sa drugim državama.

ZAHTJEV ZA PRIJEM U CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO                               

(saglasno članu 8 Zakona o crnogorskom državljanstvu)

Zahtjev za prijem kao i za otpust podnosi se u područnim jedinicama ili filijalama MUP-a u Crnoj Gori ili DKP Crne Gore u inostranstvu

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih- ne stariji od 6 mjeseci
 2. Uvjerenje o državljanstvu- ne starije od 6 mjeseci
 3. Dokaz o zakonitom i neprekidnom boravku u Crnoj Gori 10 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo- izdaje organ nadležan za vođenje evidencije prebivališta ili boravišta.
 4. Dokaz da u Crnoj Gori ima obezbijeđen smještaj- izvod iz lista nepokretnosti izdat od strane nadležnog organa za poslove nekretnina ili ugovor o zakupu stambenog prostora ovjeren kod nadležnog organa
 5. Dokaz da u Crnoj Gori ima obezbijeđen stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu i socijalnu sigurnost- potvrda o radnom odnosu na neodređeno vrijeme i visini plate, dokaz o visini penzije ili dokaz o drugim stalnim izvorima prihoda
 6. Dokaz da u Crnoj Gori i drugoj državi nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili da su prestale pravne posljedice osude- dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin i nadležnog organa u Crnoj Gori po mjestu prebivališta ili boravka podnosioca zahtjeva
 7. Dokaz da ima znanje crnogorskog jezika- dokaz o znanju jezika izdat od strane stručne organizacije (Ispitni centar CG vrši provjere poznavanja crnogorskog jezika)
 8. Dokaz o izmirenim dospjelim poreskim obavezama- izdat od strane nadležnog poreskog organa u Crnoj Gori
 9. Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

(saglasno članu 10 Zakona o crnogorskom državljanstvu- crnogorski iseljenik i član njegove porodice)

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 1. 1. Izvod iz matične knjige rođenih- ne stariji od 6 mjeseci
 2. Uvjerenje o državljanstvu- ne starije od 6 mjeseci
 3. Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)
 4. Dokaz da je lice crnogorski iseljenik (dokaz da je zakonito boravio u Crnoj Gori i da se iz Crne Gore iselio u drugu državu, osim u državu porijekla), odnosno dokaz da je član porodice crnogorskog iseljenika (dokaz o srodstvu)
 5. Dokaz o zakonitom i neprekidnom boravku u Crnoj Gori najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo- izdaje organ nadležan za vođenje evidencije prebivališta ili boravišta
 6. Dokaz da u Crnoj Gori ima obezbijeđen smještaj- izvod iz lista nepokretnosti izdat od strane nadležnog organa za poslove nekretnina ili ugovor o zakupu stambenog prostora ovjeren kod nadležnog organa
 7. Dokaz da u Crnoj Gori ima obezbijeđen stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu i socijalnu sigurnost- potvrda o radnom odnosu na neodređeno vrijeme i visini plate, dokaz o visini penzije ili dokaz o drugim stalnim izvorima prihoda
 8. Dokaz da u Crnoj Gori i drugoj državi nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili da su prestale pravne posljedice osude- dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin i nadležnog organa u Crnoj Gori po mjestu prebivališta ili boravka podnosioca zahtjeva
 9. Dokaz o izmirenim dospjelim poreskim obavezama- izdat od strane nadležnog poreskog organa u Crnoj Gori
 10. Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

ZAHTJEV ZA PRIJEM U CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO            

  (saglasno članu 11 Zakona o crnogorskom državljanstvu- brak sa crnogorskim državljaninom)

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 1. 1. Izvod iz matične knjige rođenih- ne stariji od 6 mjeseci
 2. Uvjerenje o državljanstvu- ne starije od 6 mjeseci
 3. Dokaz da je u braku sa crnogorskim državljaninom najmanje tri godine (izvod iz matične knjige vjenčanih i uvjerenje o crnogorskom državljanstvu bračnog druga)
 4. Dokaz o zakonitom i neprekidnom boravku u Crnoj Gori najmanje 5 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo- izdaje organ nadležan za vođenje evidencije prebivališta ili boravišta.
 5. Dokaz da u Crnoj Gori ima obezbijeđen smještaj- izvod iz lista nepokretnosti izdat od strane nadležnog organa za poslove nekretnina ili ugovor o zakupu stambenog prostora ovjeren kod nadležnog organa
 6. Dokaz da u Crnoj Gori ima obezbijeđen stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu i socijalnu sigurnost- potvrda o radnom odnosu na neodređeno vrijeme i visini plate, dokaz o visini penzije ili dokaz o drugim stalnim izvorima prihoda
 7. Dokaz da u Crnoj Gori i drugoj državi nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili da su prestale pravne posljedice osude- dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin i nadležnog organa u Crnoj Gori po mjestu prebivališta ili boravka podnosioca zahtjeva
 8. Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

GUBITAK DRŽAVLJANSTVA 

Crnogorsko državljanstvo gubi se:

– po zahtjevu crnogorskog državljanina;

– po sili zakona;

– po medjunarodnim ugovorima i sporazumima.

1.PO ZAHTJEVU crnogorskog državljanina, državljanstvo se gubi otpustom.

Otpust iz crnogorskog državljanstva može se dati licu koje je podnijelo zahtjev za otpust i ako
ispunjava sljedeće uslove:

– da je navršilo 18 godina života;

– da ima drugo državljanstvo ili dokaz da će biti primljeno u državljanstvo druge države;

– da stvarno boravi na teritoriji druge države.

2Gubitak crnogorskog državljanstva PO SILI ZAKONA

Član 24. Zakona o crnogorskom državljanstvu, između ostalog, predviđa i da punoljetni državljani koji imaju državljanstvo druge države, gube crnogorsko državljanstvo, osim u slučaju kada je državljanstvo druge države stečeno prije proglašenja nezavisnosti Crne Gore, odnosno prije 3. juna 2006. godine.

3. Gubitak crnogorskog državljanstva po medjunarodnim ugovorima i sporazumima

Crnogorsko državljanstvo se može izgubiti po medjunarodnim ugovorima ili sporazumima koje je zaključila Crna Gora.

Kuda izaći (April 19-20) 123 dešavanja ovog vikenda. Izbor je vaš?

ZAHTJEV ZA OTPUST IZ CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA

Zahtjev za otpust podnosi se najbližem DKP Crne Gore

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

1. Izvod iz matične knjige rodjenih;

2. Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu

3. Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

4. Dokaz o državljanstvu druge države ili garancija nadležnog organa države čije državljanstvo stiče da će biti primljen u to državljanstvo (original i ovjereni prevod)

5. Dokaz da stvarno i zakonito boravi na teritoriji druge države- izdaje nadležni organ druge države

6. Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

7. Dokazi za maloljetnu djecu, ukoliko se i za njih traži otpust (izvod iz matične knjige rođenih; uvjerenje o crnogorskom državljanstvu; garancija da će biti primljen u državljanstvo druge države; saglasnost drugog roditelja crnogorskog državljanina, a ako drugi roditelj ne da saglasnost, mišljenje nadležnog organa starateljstva; ukoliko su roditelji razvedeni, prilaže se sudska odluka kojom su djeca povjerena na čuvanje i vaspitanje roditelja koji traži otpust; saglasnost djeteta starijeg od 14 godina; fotokopija pasoša)

8. Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu propisanom zakonom.

(Mondo)

Recent Posts