Akumulirana dobit za 2019. godinu ostaje neraspoređena

Na 45. Skupštini akcionara Triglav Zavarovalnice, održanoj 02. juna 2020. godine, akcionari su usvojili rezoluciju predloženu od strane Uprave i Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav da akumulirana dobit iz 2019. godine ostane neraspoređena. Andrej Slapar, predsjednik Uprave Triglav Zavarovalnice je izjavio: „Zahvaljujem akcionarima na ukazanom povjerenju. Prilikom odlučivanja o distribuciji akumulirane dobiti iz 2019. godine uzet je u obzir i poziv regulatora i finansijska stabilnost u trenutno neizvjesnoj situaciji. Akumulirani profit za 2019. ostaje neraspoređen i biće predviđen za buduće isplate dividendi kao i za druge namjene u skladu sa važećom odlukom Skupštine akcionara.“

Akcionari su se upoznali sa Godišnjim izvještajem Triglav Grupe i Zavarovalnice Triglav za 2019. godinu, sa politikom nagrađivanja članova organa upravljanja i nadzora kompanije, kao i odobrenim otpuštanjem Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu. Skupština akcionara ponovo je imenovala Igora Stebernaka za člana Nadzornog odbora i predstavnika akcionara i upoznala se sa imenovanjem novih članova Nadzornog odbora – predstavnicima zaposlenih.

Recent Posts